Válóper beadása
A válóper beadása

A válóper megindítása keresetlevéllel történik. A válóper keresetlevelében fel kell tüntetni az eljéáró bíróságot, a feleknek és képviselőiknek nevét, a bíróság illetékességét mnegalapító tényeket, adatokat. A válóper keresetleveléhez csatolni kell azt az okiratot, amelynek tartalmára a felperes bizonyítékként hivatkozik, vagy amely a bíróság hatáskörének és illetékességének megállapításáhozszükséges.

A bíróság a válóper keresetlevelét nyomban, de legkésőbb a bírósághoz érkezésétől számított harminc napon belül megvizsgálja annak megállapítása érdekében, hogy nem kell-e azt a félnek hiánypótlásra visszaadni, nincs-e helye az ügy áttételének, illetőleg a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának, és a szükséges intézkedéseket megteszi.

A bíróság legkésőbb a keresetlevélnek a bírósághoz való érkezését követő harminc napon belül intézkedik a válóper tárgyalási napjának kitűzéséről, mely határnapra a feleket megidézi.

A válóper tárgyalását a bíróság tűzi ki, hogy az első tárgyalási nap a keresetlevélnek érkezését követően legkésőbb négy hónapon belül megtartható legyen. A válóper tárgyalási napját úgy kell kitűzni, hogy a keresetlevélnek az alperes részére való kézbesítése a tárgyalás napját legalább tizenöt nappal megelőzze.